Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Գործունեություն  
19.03.10
2011-ին` հոգեբուժական խնդիրներին նվիրված կոնֆերանս
 
18.03.10
Համագործակցությունը նորացվում է
 
17.03.10
Մարզային այց
 
16.03.10
Ասուլիս կառավարությունում
 
ավելին...
Իմ մասին / Գիտական գործունեություն
 Հոդվածի վերնագիրը Հեղինակներ, համահեղինակներ
 Ամսագիր (հրատարակչության) անվանումը Հրատարակության թիվը
Քաղաքը 
 1.Իմունոլոգիական արագությունըև հետվիրաբուժական սպիների ապաքինումը փորձի ժամանակ Քուշկյան Հ. Մ
ՀովհաննիսյանԱ.Ն
Ռաֆայելյան Ռ. Գ.
 Ж.эксперим. и клинич. мед. АН АрмССР 1982 Երևան
 2. Կանխազգուշացումը լեյկոցիտարզանգվածում և հետվիրահատական թարախային գոյացությունների բուժումը Քուշկյան Հ.Մ.
ՀովհաննիսյանԱ. Ն
Մկրտչյան Վ. Ա.
 Առողջապահություն 1982Երևան
 3. Պրոցեսի արագ ընթացողռեվմոկարդիտի իմունոթերապիայի կլինիկալաբորատոր ցուցանիշների դինամիկան 
 Քուշկյան Ա.Մ. Յոլյան Ս. Լ., Մարտիրոսյան Կ. Գ.
 Ж. эксперим. и клинич. мед. АНАрмССР 1984Երևան
 4. Իմունոֆարմոթերապիայիկլինիկական իմունոլոգիական ոլորտները
 Քուշկյան Հ.Մ.
Մկրտչյան Վ. Ա. ՂամբարովաՍ. Ս..
Արյան շրջանառություն 1985 Երևան
  5. Սրտի իշեմիկ հիվանդության բուժման ժամանակ թիմալինի կիրառութոյւնը
 Քուշկյան Հ.Մ.
Մկրտչյան Վ. Ա. Հակոբյան Ա. Գ.

Առողջապահություն 1986Երևան
  6. Դիֆուզիոն խպիպի ժամանակ օրգանիզմի աուտոսենսիբիլիզացիայիգնահատման ժամանակ լեյկոցիտների տեղաշարժման արգելակումը և լիմֆոցիտների բլաստտրանսֆորմացիայիրյակցիան
 Քուշկյան Հ.Մ. Երիտասարդ գիտնականներիև մասնագետների նստաշրջանի ժողովածու
 1988 Երևան
 7.  Իմունային ազդեցությունը  Т եւ В ցուցանիշների վրա դիֆուզոտօքսիկ զոբի վիրաբուժականներգործության ընթացքում 
 Քուշկյան Հ.Մ.Երիտասարդ գիտնականների և մասնագետներինստաշրջանի ժողովածու
 1988  Երևան
  8. Իմունային մոդուլյատորներըդիֆուզոտօքսիկ զոբի վիրաբուժական ներգործության ժամանակ: Քուշկյան Հ.Մ
ԹորոսյանԱ.
Մխիթարյան Գ
Ղամբարով Ս. Ս. Մկրտչյան Վ. Ա.
 Առողջապահություն 1988Երևան
  9. Բուժման ազդեցությունըլիմֆոցիտար ցուցանիշների վրա բարձր ճնշմամբ տառապող հիվանդների մոտ Քուշկյան Հ. Մ.
ՄելիքյանՆ. Գ. Մելքումովա Ա. Գ.

Արյան շրջանառություն 1990  Երևան
  10. Որոշ գումորալ իմունիտետայինցուցանիշներ սրտի իշեմյան հիվանդության ժամանակ սրտային անբավարավածություն եւ տիմալինիօգտագործմամբ: Քուշկյան Հ.Մ.
Մկրտչյան Վ. Ա.
ՋուգանյանԱ.Ռ.

  Сб. Тр. Инст. Кард.МЗ РА 1992  Երևան
  11. Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությանժամանակ սրտի հարմարական ֆունկցիան դիֆուզոտօքսիկ զոբով հիվանդների մոտ:
 Քուշկյան Հ.Մ.
Ադամյան Կ. Գ.
ՄկրտչյանՎ. Ա.

Արյան շրջանառություն1992  Երևան
 12. Սրտային անբավարավածությոանարտահայտոման ֆունկցիոնալ բնութագիրը աուտոիմունային տիրեոդիտով հիվանդների մոտ

 Քուշկյան Հ.Մ.
Ադամյան Կ. Գ.
ՄկրտչյանՎ. Ա.
Արյան շրջանառություն 1992  Երևան
 13. Միոկարդի իմմունոլոգիականկողմերը  դիֆուզոտօքսիկ զոբով հիվանդների մոտ

 Քուշկյան Հ.Մ. Առողջապահություն 1993  Երևան
 14. Իմմունամոդելավորողթերապիա աուտոիմունային տիրեոդիտի ժամանակ
 Քուշկյան Հ.Մ. Առողջապահություն 1993  Երևան
 15. Մեր փորձը էնդոսկոպիկխոլեցիստեկտոմիայի բնագավառում Հարությունյան Յու.Ա.,
Սարուխանյան Օ. Վ.Քուշկյան Հ. Մ., Մխոյան Գ. Գ., Գնունի Ա. Ս.

 “Վերականգնողական վիրաբուժությանարդի ոլորտները”
 1994  Երևան
  16. Իմունիտետի որոշբջջային ցուցանիշներ խրոնիկ կալկուլյեզ խոլեցիստիտի ժամանակ 
 Սարուխանյան Օ. Վ.
Քուշկյան Հ. Մ.,
ՀարությունյանՅու.Ա.,
Մխոյան Գ. Գ.,
  Մանուկյան Ռ. Մ.
 “Վերականգնողական վիրաբուժության արդի ոլորտները”
 1994  Երևան
 17. Հեմոդինամիկայի եւմիոկարդի կրճատվածության  փոփոխություններ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ սրտիիշեմյան հիվանդությամբ եւ  հիպերտենզիայով տառապող հիվանդների մոտ
 Քուշկյան Հ. Մ.,
Հարությունյան Յու.Ա.,
ՆարգիյանԱ. Բ.,
Թումանյան Ֆ. Գ.,
 Քամալյան Ա. Շ.
ՄանուկյանՌ. Մ., Բուդաղյան Ա. Մ., Մկրտչյան Մ. Ա.,

 Կլինիկական և փորձարարականբժշկություն 1994  Երևան
 18. Վերակենդանացման եւինթնեսիվ թերապիայի հիվանդների ծանրության աստիճանի գնահատում
   Քուշկյան Հ. Մ.,
Մխոյան Գ. Գ.,
ՄալխասյանԻ. Է., Խաչատրյան Վ. Վ.,
  Հայաստանի վիրաբուժությանլրատու
 1995  Երևան
 19. Բժշկական թեզ Քուշկյան Հ. Մ., /ղեկավար/
Մխոյան Գ. Գ.,

  1995  Երևան
 20. Էնդոսկոպիկ րետրոգրադ պանկրեատոխոլանգիոգրաֆիայի եւ էնդոսկոպիկ պապիլոսֆինկտերոտոմիայի փորձը ստամոքսիԲիլրոտ-II  ռեզեկցիա տարած հիվանդների մոտ-

 Սարուխանյան Օ. Վ.,
ՔուշկյանՀ. Մ., ԿանայանՌ.Օ.,
Միրիջանյան Ռ. Մ., Փիրուզյան Գ. Մ.,

 “Կլինիկական բժշկությանարդի հարցեր”. “Արմենիա” Հանրապետական Բ.Կ-ի 25-ամյա հոբելյանին նվիրված գիտական աշխատություններիժողովածու
 1995  Երևան
 21. Էրեբունի բժշկականկենտրոնում անցկացված լապորոսկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայից հետո առաջացած բարդություններ ՔուշկյանՀ. Մ.,
 ՍարուխանյանՕ. Վ.,
Հարությունյան Յու.Ա.,
Մխոյան Գ. Գ.,
Գնունի Ա.Ս.
Զախարյան
  “Կլինիկական բժշկության արդի հարցեր”. “Արմենիա”Հանրապետական Բ.Կ-ի 25-ամյա հոբելյանին նվիրված գիտական աշխատությունների ժողովածու
 1995  Երևան
 22. Լեղի արտամղող կանալներիկալկուլյեզ-բորբոքային հիվանդությունների  էնդոսկոպիկ դիագնոստիկա եւ բուժումլեղապարկը հեռացված հիվանդների մոտ ՔուշկյանՀ. Մ.,
 ՍարուխանյանՕ. Վ., Կանայան Ռ.Օ.,
Միրիջանյան Ռ. Մ., Փիրուզյան Գ. Մ.,

  “Կլինիկական բժշկությանարդի հարցեր”. “Արմենիա” Հանրապետական Բ.Կ-ի 25-ամյա հոբելյանին նվիրված գիտական աշխատություններիժողովածու

 1995  Երևան
 23. Լապորոսկոպիկ խոլեցիստէկտոմիա ՔուշկյանՀ. Մ.,
 ՍարուխանյանՕ. Վ.,
Հարությունյան Յու.Ա.,
Մխոյան Գ. Գ.,
Գնունի Ա.Ս.
Զախարյան

 “Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության  զարգացումըՀայաստանում”

 1995Երևան
 24. Միոկարդի իշեմիկ փոփոխություններիբացահայտում  էլեկտրոկարդիոգրաֆիայի միջոցով շագանակագեղձի հիվանդությամբտառապողների մոտ Թումանյան Ա. Ա., Քուշկյան Հ. Մ.,
ՓիրուզյանԳ. Մ.,
 Գաբրիելյան Լ. Մ., Մկրտչյան Վ. Ա.

 Գիտական աշխատություններև հաղորդումներ 1996  Երևան
 25. Իմմունոլոգիական ցուցանիշներսուր խոլեցիստիտով հիվանդների մոտ ՍԻՀ-ի եւ իմունային թերապիայի  ֆոնի վրա Փիրուզյան Գ. Մ., ՔուշկյանՀ. Մ., Սարուխանյան Օ. Վ., Մամիկոնյան Ն. Ռ., Դավթյան Տ. Կ., Մկրտչյան Մ. Ա., ՊետրոսյանԳ. Գ., Բաբայան Ա. Ա., Մկրտչյան Բ. Ա., Թումանյան Ա. Ա.
 Գիտական աշխատություններև հաղորդումներ

 1996  Երևան
  26. Հետօպերացիոն իմունայինանբավարարվածության իմունակարգավորման թերապիա ստամոքսի խոցով հիվանդների մոտ դինամիկկորեկցիայի դեպքում: Փիրուզյան Գ. Մ., Քուշկյան Հ. Մ., Սարուխանյան Օ.Վ., Մամիկոնյան Ն. Ռ., Դավթյան Տ. Կ., Մկրտչյան Մ. Ա., Պետրոսյան Գ. Գ., Բաբայան Ա.Ա., Մկրտչյան Բ. Ա., Թումանյան Ա. Ա.
Միրիջանյան Մ.Մ., Ասատրյան Ա. Ռ.,
 Գիտական աշխատություններև հաղորդումներ

 1996  Երևան
 27. Կլինիկայում էքստրեմալորովայնային   վիրաբուժության ռիսկի իմունային գործոններ
 Փիրուզյան Գ. Մ., ՔուշկյանՀ. Մ., Սարուխանյան Օ. Վ., Մամիկոնյան Ն. Ռ., Դավթյան Տ. Կ., Մկրտչյան Մ. Ա., ՊետրոսյանԳ. Գ., Բաբայան Ա. Ա., Մկրտչյան Բ. Ա., Թումանյան Ա. Ա.
Միրիջանյան Մ.Մ.,Ասատրյան Ա. Ռ., Շեկոյան Ս. Ա.

 Գիտական աշխատություններև հաղորդումներ 1996  Երևան
 28. Արտրոսկոպիկ րելիզինգծնկի ստորին մասի թեքման եւ սուբլյուկսացիայի դեպքում Քուշկյան Հ. Մ.,
Անտունյան Ֆ.,
Մարգարյան Վ. Ա.,
Մանասյան Ա.Գ.,
ԱվագյանԱ. Կ.,
Գնունի Ա. Ս.,
 ՀՀ վնասվածքաբանների ևօրթոպեդների II նստաշրջան. 1996թ.
 1996  Երևան
  29.Արտրոսկոպիայի դիագնոստիկ եւ բուժիչ նշանակությունըծնկային հոդի վնասման  դեպքում Քուշկյան Հ. Մ.,
Անտունյան Ֆ.,
Մարգարյան Վ. Ա.,
Մանասյան Ա.Գ.,
ԱվագյանԱ. Կ.,
Գնունի Ա. Ս.,
Մարտիրոսյան Կ.
 ՀՀ վնասվածքաբանների ևօրթոպեդների II նստաշրջան. 1996թ. 1996  Երևան
 30.Ծնկային հոդի կոմպլեքսբուժում օստեարտրիտի արտրոսկոպիկ սարքավորումների միջոցով: Քուշկյան Հ. Մ.,
Անտունյան Ֆ.,
ՄարգարյանՎ. Ա.,
Մանասյան Ա.Գ.,
Ավագյան Ա. Կ.,
Գնունի Ա. Ս.,
Մարտիրոսյան Կ.
 ՀՀ վնասվածքաբանների և օրթոպեդների II նստաշրջան.1996թ 1996  Երևան
 31. Ծնկայի հոդի արտրոֆիբրոզիբուժում արտրոսկոպիկ արտրոլիզի մեթդով Քուշկյան Հ. Մ.,
Անտունյան Ֆ.,
Մարգարյան Վ. Ա.,
Մանասյան Ա.Գ.,
ԱվագյանԱ. Կ.,
Գնունի Ա. Ս.,
Մարտիրոսյան Կ.
  ՀՀ վնասվածքաբանների ևօրթոպեդների II նստաշրջան. 1996թ. 1996  Երևան
 32. Վիլոնդուլյառ պիգմենտայինսինովիտի դիագնոստիկ եւ կոմպլեքս բուժում  արտրոսկոպիկ սարքավորումների միջոցով: Քուշկյան Հ. Մ.,
Անտունյան Ֆ.,
Մարգարյան Վ. Ա.,
Մանասյան Ա.Գ.,
ԱվագյանԱ. Կ.,
Գնունի Ա. Ս.,
Մարտիրոսյան Կ.
 ՀՀ վնասվածքաբանների ևօրթոպեդների II նստաշրջան. 1996թ. 1996 Երևան
 33. Որովայնի լապորոսկոպիկխոլիցեստէկտոմիյա որովայնային վիրահատություններից հետո
 Սարուխանյան Օ.Վ., ՔուշկյանՀ. Մ.,Հարությունյան Յու. Մխոյան Գ. Գ.,Զախարյան Ս. Չ., 
ՀՀ վնասվածքաբանների և օրթոպեդների II նստաշրջան. 1996թ. 1996  Երևան
 34.  Լապորոսկոպիկ խոլիցեստէկտոմիյա գոյակցող հիվանդությունների դեպքում Սարուխանյան Օ.Վ., ՔուշկյանՀ. Մ.,Հարությունյան Յու. Մխոյան Գ. Գ.,Զախարյան Ս. Չ., 
 ՀՀ վնասվածքաբանների և օրթոպեդների II նստաշրջան. 1996թ. 1996  Երևան
 35. Оքսիդացում ֆունկցիոնալհիպերպրոլակտինեմիայի դեպքում լիպիդների
 Մոկացյան Ռ.Գ.,
Քուշկյան Հ.Մ., Աղաջանով Մ.Ի.,
 Բժշկական գիտությունըՀայաստանում հ. 36
 1996  Երևան
 36. Ազատ արմատայինպատոլոգիա պոլիկիստոզ ձվարաններիսինդրոմի դեպքում: Մոկացյան Ռ.Գ.,
Քուշկյան Հ.Մ.,
Ակունց Կ.Բ.

 Բժշկական գիտությունըՀայաստանում հ. 36 1996  Երևան
 37. Ազատ արմատային  պատոլոգիայի անտիօքսիդանտուղղում ֆունկցիոնալ հիպերպրոլակտինեմիայի դեպքում:Մոկացյան Ռ. Գ.,
Քուշկյան Հ. Մ.,Աղաջանով Մ. Ի.,
 Առողջապահության ազգային ինստիտուտի գիտական աշխատություններ և հողորդումներ մաս 2
 1996  Երևան
 38. Համադրված էպիդուրալանզգայացման համեմատական բնութագիրընարկոտիկ անալգետիկների հետ  բարձր վիրահատականանզգայազման ռիսկով հիվանդներիմոտ: Սարուխանյան Օ.Վ.,
Քուշկյան Հ.Մ., Մխոյան Գ.Գ.,
Գաբրիելյան Լ.Մ., Շեկոյան Ռ.Ա.,
Բարբարյան Ա.Ա.

  Առողջապահության ազգային ինստիտուտի գիտական աշխատություններ և հողորդումներ 1997  Երևան
 39. Համադրված էպիդուրալանզգայացման բուժման փուլերումլեյկոբանաձեւի ցուցանիշների փոփոխությունների բնույթը Սարուխանյան Օ.Վ.,
Քուշկյան Հ.Մ.,
Գաբրիելյան Լ.Մ., Շեկոյան Ռ.Ա.,

Երևանի  Մ. Հերացու անվ. Բժշկական համալսարանի 70-րդ գիտական կոնֆերանսի  նյութեր
 1997  Երևան
 40. Սթրես-իմիտացիայիհամեմատական բնութագիրը մորֆինոմիմետիկներով համադրվածէպիդուրալ անզգայացման  դեպքում Սարուխանյան Օ.Վ.,
Քուշկյան Հ.Մ.,
Գաբրիելյան Լ.Մ., Շեկոյան Ռ.Ա.,

Երևանի  Մ. Հերացու անվ. Բժշկական համալսարանի 70-րդ գիտական կոնֆերանսի  նյութեր 1997 Երևան
 41.  Լապորոսկոպիկ խոլեցիստեկտոմիա Հարությունյան Յու.
 Սարուխանյան Օ.Վ., Քուշկյան Հ.Մ., Մխոյան Գ.Գ.,
Ուսումնական ձեռնարկ բժշկական ինստիտուտիուսանողների համար
 1997 Երևան
 42.Նյարդային համակարգիֆունկցիոնալ խանգարումների ազդեցությունըհիպոտալամոհիպոֆիզար վահանագեղձի վիճակի վրա այն անձանց մոտ , որոնք բնակվում են յոդի անբավարարությամբ վայրերում Հայրապետյան Է.Մ. Քուշկյան Հ.Մ.Գիտական աշխատություններ և հաղորդումներ. Առողջապահության ազգային ինստիտուտ 1997Երևան
 43. Թթվային սթրես կանացի սեռական օրգանների բորբոքայինհիվանդությունների պաթոգենեզում
 Մոկացյան Ռ.Գ.,
Քուշկյան Հ.Մ., Աղաջանով Մ.Ի.,
 Հայաստանի բժշկագիտությունը. հ.37

 1997  Երևան
 44.  Հելիոնեոնայն լազերի կիրառում դիաբետիկ անգիոռետինոպատիայի բուժման մեջ 
 Հայրապետյան Է.Մ.,
 Մելիքսեթյան Է.Բ., Մելիքյան Կ.Ռ., Քուշկյան Հ.Մ.
 Հայրապետյան Է.Մ., մենագրություն. ”Մի քանի էնդոկրինոլոգիական խնդիրներիժամանակակից լուծումներ”
 1999  Երևան
  45. Կենտրոնական նյարդայինհամակարգի ֆունկցիոնալ խանգարումենրիորոշ էնդոկրինոլոգիական կողմերը Քուշկյան Հ.Մ., Նազարեթյան Է.Ե.,
Հայրապետյան է.Մ.,
 Աղաբաբյան Լ.Գ.

 Հայրապետյան Է.Մ., մենագրություն. ”Մի քանի էնդոկրինոլոգիական խնդիրներիժամանակակից լուծումներ”
 1999  Երևան
  46.Մասթոպատիայի դեպքում տիրեոիդ անբավարարության բուժում Քուշկյան Հ.Մ., Նազարեթյան Է.Ե.,
Հայրապետյան է.Մ.,
 Աղաբաբյան Լ.Գ.

 Հայրապետյան Է.Մ., մենագրություն. ”Մի քանի էնդոկրինոլոգիական խնդիրներիժամանակակից լուծումներ”
 1999  Երևան
 47.Ինննսուլինային կախվածությամբշաքարային դիաբետով հիվանդներիմոտ արտերիալ ճնշման բուժման մեթոդոլոգիա
 Քուշկյան Հ.Մ., Հայրապետյան Է.Մ., Սիմոնյան Զ.Մ., Մարգարյան Ս.Ս.
 Հայրապետյան Է.Մ., մենագրություն. ”Մի քանի էնդոկրինոլոգիական խնդիրներիժամանակակից լուծումներ”
 1999  Երևան
 48. Շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ լիպիդային փոխանակությանորոշ ցուցանիշների վրա Լ-տիրոկսնի ազդեցությունը Քուշկյան Հ.Մ., Հայրապետյան Է.Մ.,

 Հայրապետյան Է.Մ., մենագրություն. ”Մի քանի էնդոկրինոլոգիական խնդիրներիժամանակակից լուծումներ”
 1999  Երևան
 49. Տիրեոիդ հորմոնի կիրառումը գալակտորեիայիսինդրոմի դեպքում
 Քուշկյան Հ.Մ., Հայրապետյան Է.Մ.,
Սարգսյան Ա.Մ.,
Աղաբաբյան Լ.Գ.

 Հայրապետյան Է.Մ., մենագրություն. ”Մի քանի էնդոկրինոլոգիական խնդիրներիժամանակակից լուծումներ”

 1999  Երևան
 50. Անովուլյատոր ցիկլի բուժում վահանագեղձիհիպոֆունկցիայով հիվանդների մոտ Քուշկյան Հ.Մ., Հայրապետյան Է.Մ.,
Սարգսյան Ա.Մ.,
Աղաբաբյան Լ.Գ.
 Հայրապետյան Է.Մ., մենագրություն. ”Մի քանի էնդոկրինոլոգիական խնդիրներիժամանակակից լուծումներ” 1999  Երևան
 51.  Անգիոտենզին ֆերմենտ փոխարկող  ինգիբիտորների օգտագործումկարդիոմիոպատիայի բուժման մեջ ինսուլինակախվածությամբ շաքարայինդիաբետով հիվանդների մոտ
 Քուշկյան Հ.Մ., Հայրապետյան Է.Մ., Սիմոնյան Զ.Մ., Մարգարյան Ս.Ս.
 Հայրապետյան Է.Մ., մենագրություն. ”Մի քանի էնդոկրինոլոգիական խնդիրներիժամանակակից լուծումներ”

1999  Երևան
  52. Յոդային անբավարարության հաճախականություն ուղեկցող հիվանդությունների դեպքում Երևանում /Հայաստանում/ բնակվող դեռահասների մոտ
 Հայրապետյան Է.Մ., Թորոմանյան Է.,Քուշկյան Հ. Մ.,ՆազարեթյանԷ. Ե., Ջանոյան Ն.
 Ասիական էնդոկրինայինֆեդերացիաների X կոնգրես

 1999Թայլանդ
  53.  Հիպերիրոլակտինեմիայի էթիոպաթոգենեզի  կողմերը (ընդհանուրդրույթներ) Քուշկյան Հ.Մ., Մոկացյան Ռ.Գ.,
 Էրեբունի բժշկական լրատու թ.2
 2000 Երևան
 54. Պոլիկիստոզ ձվարաններև էթիոպաթոգենեզի որոշ կողմերը (ընդհանուրդրույթներ) Քուշկյան Հ.Մ., Մոկացյան Ռ.Գ.,  Էրեբունի բժշկական լրատու թ.2 2000  Երևան
 55. Հակաօքսիդանտները ֆունկցիոնալհիպերիրոլակտինեմիայի համալիր թերապիայիմեջ
  Քուշկյան Հ.Մ., Մոկացյան Ռ.Գ.,
Հարությունյան Յու.
Գինեկոլոգ-էնդոկրինոլոգների կոնֆերանսիզեկույցների
 2000  Երևան
 56. Էխինոկոկային  կիստայի  բուժում լապորոսկոպիկեղանակով
 Քուշկյան Հ.Մ.,
Հարությունյան Յու.
Զախարյան Ս.Չ.
 Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության  3-րդ համառուսաստանյան նստաշրջանիզեկույցների թեզեր. “Էնդոսկոպիկվիրաբուժություն” ամսագիր
 2000  Մոսկվա
  57. Լապորոսկոպիկ խոլեցիստեկտոմիա ուղեկցող հիվանդություններով հիվանդներիմոտ  Քուշկյան Հ.Մ. Հարությունյան Յու. Ա.,
Զախարյան Ս. Չ.
Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության  3-րդ համառուսաստանյան նստաշրջանիզեկույցների թեզեր. “Էնդոսկոպիկվիրաբուժություն” ամսագիր
 2000Մոսկվա